Skip to main content

Ep. XVI: Oamenii simpli sunt pedepsiți de multe ori pentru nimic, iar pe șarlatani ”sistemul” îi protejează și chiar îi acoperă! Cine menține ”sistemul” și …pentru cine? Până când?! Vom vedea în curând!

| Foncea Dacian |

Ep. XVI: Oamenii simpli sunt pedepsiți de multe ori pentru nimic, iar pe șarlatani ”sistemul” îi protejează și chiar îi acoperă! Cine menține ”sistemul” și …pentru cine? Până când?! Vom vedea în curând!

SESIZAREA PUBLICĂ pentru Instituțiile Statului Român ajunge acum la faza de detaliere a ticăloșiilor managementului Spitalului Județean, pentru care CARP trebuie să dea socoteală!

Prin prezenta SESIZARE PUBLICĂ a Instituțiilor abilitate se constată că în loc să fie chezaș pentru un spital european, așa cum se pretinde a fi CARP GHEORGHE, acesta este doar bătrâiorul aciuat în biroul cu secretariat care prin efectul faptelor duce nemernicia la un nivel de nemăsurat și penibil pentru comunitate! 

RAPORTUL de EVALUARE al AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE Nr.23198/II/19.05.2022 este VALABIL zi și noapte, în fiecare moment din 19 Mai 2022 până azi; nu a fost anulat, nici măcar suspendat nicio secundă de nicio procedură legală! CARP este astfel INCOMPATIBIL și după cum am detaliat este în CONFLICT DE INTERESE și în plus este și NUMIT ILEGAL în funcția de Manager!

CONTRACTUL de SERVICII de MANAGEMENT la SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA NR. 137628 din 1 Aprilie 2022 în baza căruia CARP este Managerul unității sanitare spitalicești, este NUL! 

NULITATEA acestui Contract pornește chiar de la început, deși semnatarii au crezut că ne păcălesc fiind 1 aprilie cu licitația trucată în favoarea lui CARP GHEORGHE!

Pe urmă am demonstrat cu probe  scenariul ieftin pe care l-a abordat PRIMARUL de ORADEA și SECRETARUL GENERAL al MUNICIPIULUI, care l-au numit ABUZIV și ILEGAL pe CARP GHEORGHE ca MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ la SPITALUL JUDEȚEAN!

În acest episod vă voi detalia articolele din acest CONTRACT DE SERVICII DE MANAGEMENT pe care numitul CARP GHEORGHE le ANULEAZĂ IMPLICIT prin statutul său ILEGAL,

Deoarece toate atribuțiile, competențele și responsabilitățile prevăzute în ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 730 din 5 iunie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, care stau la baza Contractului de Servicii de Management Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022 încheiat între PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA – numitul BIRTA FLORIN și MANAGERUL INCOMPATIBIL al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea – numitul CARP GHEORGHE

Sunt NULE, numitul CARP GHEORGHE mergând la birou și semnând ILEGAL în  funcția de Manager, fără a exista cadrul legal necesar a-i permite această exercitare a funcției! 

Mai exact, este un caz grav cu DELAPIDARE de zeci de milioane de euro, sumă pe care numitul CARP GHEORGHE  a angajat-o bugetar ILEGAL din BANI PUBLICI pe baza așa-ziselor competențe ale postului de Manager, dar în realitate acesta fiind INCOMPATIBIL și în CONFLICT DE INTERESE, implicit toate sumele angajate/plătite devenind astfel pagubă a SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR din data de 19 Mai 2022 până azi, nicidecum existând vreo urmă de legalitate în activitatea acestuia, inclusiv prevederile Contractului Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022 fiind NULE, după cum urmează a fi explicat:

 • Alin. (1): Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sunt următoarele precizate mai jos, pe care numitul CARP GHEORGHE nu le putea îndeplini legal, realizându-le astfel ILEGAL și SUBIECTIV, mânat de propriile ambiții și priorități personale; mai exact, nu erau practici de management care s-ar fi implementat oricum indiferent de cine era Manager, putând absolvi astfel un Manager INCOMPATIBIL; deci numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe NU AVEA DE DREPT CALITATEA DE MANAGER, ca urmare tot ceea ce a dispus stând pe scaunul de Manager al Spitalului Județean ORADEA după data de 19 Mai 2022, este total subiectiv, abuziv și ILEGAL asupra activității unității spitalicești, după cum urmează:
  • Art. 5, pct.1. din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii; aceste aprobări ale numitului CARP GHEORGHE  ca Manager INCOMPATIBIL sunt NULE!
  • Art. 5 pct.2 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului; aceste concursuri organizate de numitul CARP GHEORGHE sunt NULE!
  • Art. 5, pct 3 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art. 5 pct.5 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director; aceste concursuri organizate de numitul CARP GHEORGHE sunt NULE!
  • Art. 5 pct.6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director; aceste numiri ale membrilor Comitetului Director de către numitul CARP GHEORGHE sunt NULE!
  • Art. 5 pct. 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați; Acțiune abuzivă,  ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art. 5 pct.8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art. 5 pct.13 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; aceste numiri făcute de către numitul CARP GHEORGHE sunt NULE!
  • Art. 5 pct.15 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat; Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art 5 pct. 17 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art. 5 pct. 21 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Evident, acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
  • Art. 5 pct. 22 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii; Toate aceste propuneri de reorganizare a Spitalului Județean sunt NULE! Reducerea paturilor SPITALULUI JUDEȚEAN de către CARP la finalul anului trecut este o acțiune ABUZIVĂ, ILEGALĂ și NULĂ!
  • Art. 5 pct. 26 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii. Tocmai această activitate de AUDIT PUBLIC INTERN trebuia să-l oprească pe numitul CARP GHEORGHE să mai desfășoare activitatea  de Manager INCOMPATIBIL!
 • Alin. (2):  Obligațiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele, pe care numitul CARP GHEORGHE nu le putea îndeplini legal, realizându-le astfel ILEGAL și SUBIECTIV, mânat de propriile ambiții și priorități personale, deoarece numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe NU AVEA DE DREPT CALITATEA DE MANAGER, ca urmare tot ceea ce a dispus stând pe scaunul de Manager al Spitalului Județean ORADEA după data de 19 Mai 2022, este total subiectiv, abuziv și ILEGAL asupra activității unității spitalicești, după cum urmează:
  • Pct. 15 –pagina 6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; CAS Bihor nu avea dreptul de a semna contract de furnizare de servicii medicale cu numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe – astfel Contractele cu CAS Bihor sunt NULE de drept, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea și în solidar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA urmând a fi obligate a returna către FNUASS sumele de peste 100 de milioane de euro decontate ILEGAL de CAS Bihor din 19 Mai 2022 încoace, în reprezentarea Spitalului Județean ORADEA de către numitul CARP GHEORGHE; 
  • Pct. 19 – pagina 6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; CARP nu poate fi tras la răspundere, fiind Manager INCOPATIBIL, în realitate făcând doar figurație pe acest post în care avea această responsabilitate, fiind numitl ILEGAL în funcție!
  • Pct. 20 – pagina 6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora; CARP nu poate fi tras la răspundere, fiind Manager INCOMPATIBIL, în realitate făcând doar figurație pe acest post în care avea această responsabilitate, fiind numitl ILEGAL în funcție!
  • Pct. 22 – pagina 6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților; CARP nu poate fi tras la răspundere, fiind Manager INCOMPATIBIL, în realitate făcând doar figurație pe acest post în care avea această responsabilitate, fiind numitl ILEGAL în funcție!
 • Alin (3) – Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele, pe care numitul CARP GHEORGHE nu le putea îndeplini legal, deoarece numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe NU AVEA DE DREPT CALITATEA DE MANAGER, ca urmare tot ceea ce a dispus este ILEGAL asupra activității unității spitalicești, după cum urmează:
  • Pct.1 – pagina 6 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație,

 în condițiile legii; Numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe NU putea răspunde de execuția bugetară/organizarea activității, nemaiputând fi Ordonator terțiar de credite în baza LEGII 500/2002 și OMFP 1792/2002; culpa lui CARP atrage și răspunderea personalului din subordine în baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv!!

 • Pct. 2 – pagina 6 din  Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare; Numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe NU putea răspunde de execuția bugetară, nemaiputând fi Ordonator terțiar de credite în baza LEGII 500/2002 și OMFP 1792/2002; culpa lui CARP atrage și răspunderea personalului din subordine în baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv!!!!
 • Pct. 7 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice; În Spitalul Clinic Județean de Urgență achizițiile realizate din data de 19 Mai 2022 până la zi sunt ILEGALE, deoarece numitul CARP GHEORGHE ca Manager INCOMPATIBIL nu avea dreptul să aprobe și să răspundă de realizarea achizițiilor Spitalului Public; mai exact, sumele de zeci de milioane de euro angajate de Spitalul Județean pe achiziții de produse, servicii și lucrări sunt ILEGAL semnate de Managerul INCOMPATIBIL!!
 • Pct.8 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director; culpa lui CARP atrage și răspunderea personalului din subordine în baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv!! Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
 • Pct. 11 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:   îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii; Numitul CARP GHEORGHE ca Manager INCOMPATIBIL nu putea avea calitatea de ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE, în baza prevederilor LEGII 500/2002 și OMFP Nr. 1792/2002; culpa lui CARP atrage și răspunderea personalului din subordine în baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv!! Acțiune abuzivă, ilegală și nulă a lui CARP!
 • Pct. 12 – pag. 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu!!? culpa lui CARP atrage și răspunderea personalului din subordine în baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv!!
 • Alin (4) – Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele, pe care numitul CARP GHEORGHE nu le putea îndeplini legal:
  • Pct.2 – pag. 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; TOATE adresele, CONTRACTELE, ÎNTREAGA corespondență comunicată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cu semnătura/cu numele CARP GHEORGHE ca MANAGER sunt NULE!
  • Pct.3 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii; TOATE adresele, CONTRACTELE, ÎNTREAGA corespondență comunicată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cu semnătura/cu numele CARP GHEORGHE ca MANAGER sunt NULE!
  • Pct.4 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului; CARP nu poate face asta, fiind INCOMPATIBIL și numit ILEGAL!
  • Pct. 6 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; CARP nu poate face asta, fiind INCOMPATIBIL și numit ILEGAL!
  • Pct. 7 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului; Numitul CARP GHEORGHE având acces FĂRĂ DREPT la toate aceste date personale, informații confidențiale medicale, documente, încalcă grav prevederile Cap VI – COD PENAL – Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, fapre prev. și ped. de art. 360-365 Cp;
  • Pct. 8 – pagina 7 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății; AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea este NULĂ cel târziu din momentul în care numitul CARP GHEORGHE este declarat public INCOMPATIBIL – 19 Mai 2022,  deoarece acesta a promovat cereri de emitere ASF ca urmare a modificărilor de structură organizatorică, deci Spitalul a pierdut implicit evaluarea CAS Bihor și Contractul de finanțare cu CAS/CNAS!!!
  • Pct.11 – pagina 8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic; Numitul CARP GHEORGHE a gestionat în mod ILEGAL și PENAL această responsabilitate directă și nemijlocită încă din 19 Mai 2022, FĂRĂ DREPT! A avut ”pe mână” toate documentele medicale, medico-legale, ale sutelor de mii de pacienți, cu date personale confidențiale, precum și asigurarea ”securității” acestor date în format tipărit și/sau electronic!!
  • Pct. 12 – pagina 8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății; Numitul CARP GHEORGHE a gestionat în mod ILEGAL și PENAL această responsabilitate directă și nemijlocită încă din 19 Mai 2022, FĂRĂ DREPT!!
  • Pct.13 – pagina 8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii; Numitul CARP GHEORGHE a gestionat în mod ILEGAL și PENAL această responsabilitate directă și nemijlocită încă din 19 Mai 2022, FĂRĂ DREPT! 
  • Pct. 15 – pagina 8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022: conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; Numitul CARP GHEORGHE fiind INCOMPATIBIL din data de 19 Mai 2022, NU AVEA ACEST DREPT DE A CONDUCE ACTIVITATEA SPITALULUI, fiind numit ILEGAL și apoi fiind și în CONFLICT DE INTERESE!!!
  • Pct. 18 – pagina 8 din Contractul Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022:  răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare!? Vă dați seama?! 

Lupul paznic la stână”!!!

Situația disperată creată de numitul CARP GHEORGHE și de complicele acestuia, BIRTA FLORIN – PRIMAR de ORADEA, devine una de siguranță națională deoarece banii oamenilor amărâți și bolnavi, banii publici din FNUASS sunt cheltuiți ILEGAL în sume de ZECI de milioane de euro de numitul CARP GHEORGHE și de acoliții acestuia.

ONORAȚII PROCURORI vor aprecia dacă angajații SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR care aplică viza de CFPP ( Control Financiar Preventiv Propriu) sunt în ilegalitate totală, săvârșind fapte în complicitate cu CARP GHEORGHE, deoarece:

 • Acești numiți/împuterniciți cu CFPP nu aveau dreptul să vizeze spre legalitate și regularitate niciun angajament legal/bugetar (comandă, contract, CIM, etc…), nicio lichidare, nicio ordonanțare de plată, cu CARP GHEORGHE ca Manager INCOMPATIBIL;
 • Acești împuterniciți cu Controlul Financiar Preventiv Propriu trebuiau să refuze viza de CFPP, iar Direcția Finanțelor Publice Bihor să constate abuzurile lui CARP rezultate din INCOMPATIBILITATEA și numirea ILEGALĂ a acestuia, 

EVIDENT, ARGUMENTEZ pe cadrul LEGAL:

În baza ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv,

Articolul 14 – Viza de control financiar preventiv propriu

(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respecta întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate, care poarta viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnatura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.

(3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privinta realităţii şi legalităţii prin semnatura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respective; de exemplu ORDONANȚAREA LA PLATĂ pe care se aplică CFPP are la bază Angajamentul legal/bugetar anterior semnat de INCOMPATIBILUL Manager Carp: contract/comandă!

(4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuţi la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

(5) Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu răspund solidar pentru legalitatea, pentru regularitatea şi pentru încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privinta operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

(6) În cazurile în care dispoziţiile legale prevăd avizarea operaţiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operaţiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza şefului compartimentului juridic. Persoanele în drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori considera ca necesităţile o impun.

Iar Compartimentul Juridic al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR avea obligația să oprească execuția ILEGALĂ și ABUZIVĂ a bugetului de venituri și cheltuieli de peste 100 de milioane de euro de către Managerul INCOMPATIBIL Carp, prin viza NELEGALĂ de CFPP primită de acesta de la salarianții împuterniciți cu viza pentru sumele din execuția bugetară!

A se reține foarte clar: am făcut doar o analiză a cadrului legal specific pe care cu siguranță o vor dezvolta Onorații Procurori! Doar,

Sesizez INSTITUȚIILE STATULUI ROMÂN  că angajații din SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR care au aplicat viza de CFPP din data de 19 Mai 2022 încoace, zi de zi, sau nu cunosc cadrul legal sau nu i-a interesat aplicarea și respectarea prevedrilor legale incidente, ori chiar au servit în cunoștință de cauză abuzurile lui CARP GHEORGHE ca Manager INCOMPATIBIL, protejat evident de Compartimentul JURIDIC.

Asta o va stabili PARCHETUL abilitat, cu nume, prenume, fapte, încadrări…!

Până atunci, mai fac prezenta detaliată  

SESIZARE PUBLICĂ

cu toate aceste explicații care vor face parte din rechizitoriul lui CARP GHEORGHE!

Sigur că acum e deja doar o chestiune de timp până ”pică” CARP (situația obiectivă merită pe deplin cacofonia), 

Dar este treaba Parchetelor pe cine și mai ales pe câți îi duce cu CARP!

Scriu detaliat toate aceste episoade despre CARP pentru a înțelege și organele de cercetare penală și Onorații Procurori, dar mai ales bihorenii,

Că lucrurile sunt grave și că ”spectacolul” CARP este TOTAL: cu mulți complici, cu 100 de milioane de euro angajați/cheltuiți ILEGAL, cu multe VIP-uri: PRIMAR, SECRETAR, PREȘEDINTE…etc.,”tot tacâmul” cum spune românul!

Pentru ce prejudicii trebuie astfel să răspundă CARP GHEORGHE, BIRTA FLORIN și complicii acestora?!

 • Legea 500/2002, OMFP nr. 1792/2002, ORDONANȚA nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, sunt încălcate de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA, unitate sanitară publică în cadrul căreia s-a executat ilegal și abuziv un buget din FNUASS de cca 100 de milioane de euro, de către numitul CARP GHEORGHE; 
 • rămâne în sarcina procurorilor să cerceteze și să stabilească dacă CARP GHEORGHE este unic făptuitor sau dacă a acționat în solidar cu angajații acestei unități sanitare publice cu atribuții în execuția bugetară, dar mai ales cu salariații care aplică viza de CFPP; 

Solicit Parchetelor să-și facă treaba, 

Cu atât mai mult  cu cât Situațiile financiare de la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2021, trimestrul I, II și trimestrul III ale anului 2023 nu sunt reale, SUNT FALSE, fiind NELEGALE și NEREALE, tocmai pentru toate MOTIVELE precizate în această SESIZARE PUBLICĂ detaliată, precum și în anterioarele sesizări!

Vai și amar de LEGE, de bugetul SPITALULUI JUDEȚEAN, de bilanurile financiar-contabile FALSE, toate aceste abuzuri și ilegalități fiind datorate numirii și menținerii de către BIRTA FORIN – PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA în funcția ILEGAL ocupată de Manager al Spitalului Județean de numitul CARP GHEORGHE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole